Fråvær

Søknad om skulefri

Etter administrativt vedtak av kommunesjefen i Eid vert søknadar om skulefri handsama slik:

1.      Fri frå 1 til og med 3 dagar: Bruk meldingsbok. Kontaktlærar handsamar søknad.

2.      Fri frå 4 til og med 14 dagar (10 skuledagar). Bruk denne lenka. Rektor handsamar søknad.

3.      Fri over 14 dagar (10 skuledagar). Bruk denne lenka Søknaden vart handsama av Oppvekst- og kulturstyret. Eleven må søkjast skriftleg ut av grunnskulen. Må sendast 1 månad i førevegen.

Alle søknadar skal vere skriftlege og signerte av forelder / føresette.

Føring av fråvær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær (link til skjema for sletting av fråver) ikkje vert ført på vitnemålet:

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast.

Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.